"جنگ" چیز خوبی نیست..!

مگر تــو ،
مرا با خــود
به "غنیمت " ببـــــری