کاش برمی‌گشتیم به دورانی که گروه آریان آهنگ «گفتی می‌خوام‌ رو ابرا همدم ستاره‌ها شم رو خوندن»