مادربزرگم انقدر بچه داره که وقتی واسه قرنطینه همه‌شون جمع شده بودن خونه، بابابزرگم به یه دائیم اشاره کرده و گفته حاج خانوم اینم تو زائیدی؟ 😂