تو بیایی همه ثانیه ها،ساعتها،
از همین روز
همین لحظه
همین دم
عیدند...