اگه گفتید سلمان فارسی حوصلش سر میرفته چیکار میکرده ؟

شیفت و آلت رو میگرفته انگلیسی میشد emoji))

تا اکتشافات بعدی بدرود