گزارش پليس تهران در ٢٤ ساعت گذشته :
سرقت : صفر مورد
حوادث منجر به بزه و جنايت : صفر
تصادفات رانندگى : صفر
دعواى زن و شوهر در خانه :
٤٤٦٨ مورد emoji)))