همایون شجریان » سرنوشت
تنظیم : رضا روحانی
سرنوشت را ، باید از سر نوشت / شاید این بار کمی بهتر نوشت
عاشقی را غرقِ در باور نوشت / غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت

دانلود موزیک