یه بار با بابام‌ رفته بودیم آبادان یکی اومد جلو گفت کوکایین؟ گفتم نه حاجی ما نمی‌کشیم،گفت می‌گم داداشین؟

پشمامون ریخته بود 😂😂