هر شب نور را
از ماه قرض می گیرم
و به چشمانت پس میدهم
من سالها به نگاهت بدهکارم....