دلم یک آرامش ساده می خواهد
تو باشی و من،
وجهانی که
محو تماشای ما باشد