و چشمانت
دو جانی،
دو تبهکار،
تو مستعد قاتل شدن هستی.
آن دو سیاهیِ مطلق،
بزرگترین حربه‌ی توست
برای قتلِ آدم پیش‌رویت...


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌