‏دیشب تو اتوبان همت یه وانتیه نور پایینش خراب شده بود نور بالا زده بود
و با بلندگو از ملت عذرخواهی میکرد

امیدوارم فحشش نداده باشید چون من بودم emoji