وقتی به بابام میگم پول لازم دارم

توانایی اینو داره که به مدت یک ساعت هیچ گونه علائم حیاتی از خودش نشون نده،


شاید من خسته شم برم تو اتاقم😐😂