چه کار کنیم؟
اگر این دنیا واقعیت‌هایی دارد
ما نیز رویاهایی داریم...