‏مامانم میگه خاله هات همه ناراحتن که چند ساله عیدو بهشون تبریک نمیگی و خاله کوچیکت بهم گفت که حتما باهاشون حال نمیکنی

و من خیلی از خاله کوچیکم خوشم اومد که میفهمه emoji))