من اگر پای بندم
به تو بندم
من اگر پای گیرم
به تو گیرم
من اگر بر همه آفاق جهان
دل نبندم
به تو بندم
من اگر با همه عشاق جهان
در نگیرم
به تو گیرم
تو بدان من
به تو بندم
به تو گیرم