دلم دیگر با "خودم"راه نمی آید،
هر روز پرسه میزند در خیال " تو ".....!