برای خانه‌ای
که تو نیستی
در اضافی‌ست
پنجره اضافی‌ست
برای این خانه
یک گوشه دنج کافی‌ست