ولی نباید از اینکه تنهایی ناراحت باشی، وقتی این تنهایی انتخاب خودته!
تو اطرافت رو خوب دیدی،همه رو سنجیدی،خودت به این نتیجه رسیدی این آدما با بودنشون نمیتونن خلأهای درونت رو پُر کنن! این تو بودی که فَهمیدی با بودنشون بیشتر احساس میکنی تنهایی!
این نوع تنها شدن ناراحتی نداره...
من با اطمینان کامل بهت میگم تو خیلی قوی هستی، خیلی... خیلی... به اندازه تَنهایی‌هات...