‏بابام کم کم داره حق پخش تلویزیونم ازم میگیره، میگه روزی فقط نیم ساعت میتونی تلویزیون ببینی

میترسم این قرنطینه ادامه پیدا کنه چند وقت دیگه یه صندلی بذاره دم در توالت ازم ورودی بگیره ://