‏پارسال این موقع وقتی میخواست مهمون بیاد غر میزدم
امسال ویدئو کال میگیریم و حسرت میخورم که چرا نمیشه حضوری همو ببینیم

مخصوصا بچه های فامیل که کتکشون میزدم قدر نعمت ها رو بدونیم 😂