تصويرِ عجيبی‌ست
قصه‌ی من و تو
...نقطه​‌چينِ بی‌پايان