تا آخر عمر
درگير من خواهى بود !
و تظاهر میکنى که نيستى .

مقايسه تو را
از پا در خواهد آورد

من
میدانم به کجاى قلبت !
شليک کرده ام

تو ديگر
خوب نخواهى شد