سال سوم دبیرستان یه دوست دختر داشتم ۳۰سالش بود
میومد دبیرستان اجازمو میگرفت میگفت خالشم میرفتیم بیرون emoji))