صبح می خندد و باغ از
نفس گرم بهــــــــــار

می گشاید مژه و می شکند
مستی خواب