🔸قبل از خواب حركت پل مطرح را انجام دهيد.

در حالی که دراز کشیده اید زانوهای خود را خم کرده و سپس شانه هایتان را روی زمین محکم کنید. سپس به آرامی شروع کرده و از باسن تمام اندام خود را به سمت بالا ببرید. سعی کنید فشاری به گردن تان وارد نباشد و وزن تان روی شانه ها باشد. به این ترتیب بدن تان به شکل یک پل درامده است. برای 30 ثانیه تا یک دقیقه این شکل را نگه داشته و سپس به آرامی برگردید.