‏عمم زنگ زد به مادرم گفت امشب خونه این بیایم؟
مادرم گفت یه لحظه گوشی
با ایما اشاره بهم رسوند چند تا سرفه بزنم که عمم اینا بترسن نیان

انقد طبیعی عمل کردم که مادرم اینا رفتن خونه عمم من الان چند ساعته تنها تو خونم :/