بهار هوا را تازه میکند
تو جانم را
برای من تو از هر بهاری،
بهاری تری...