‏ما تو خونمون ساعت نداریم
بابام خروسمونو یه متر بردیم جلو 😂