گنج عشق خود نهادی
در دل ویران ما

سایه دولت بر این
کنج خراب انداختی