رفتیم عیددیدنی، همه پسته‌ها دربسته بود.

یهو بابام از جیب کتش یه چکش دراورد نشست کف زمین همه رو شکوند

بزرگوار همیشه مدیریت بحرانش زبانزد بود emoji)