مرنجان دلم را
که این مرغ وحشی
زبامی که برخاست، مشکل نشیند..