‏باز مردم بیدار شدن سرعت اینترنت کم شد. بابا بخوابید عیده 😂😂