زندگی رسم پذيرایی از تقدير است
سهم من هرچه كه هست
من به اندازه اين سهم نمی انديشم
وزن خوشبختی من وزن رضايتمنديست