سیزده رسید
الهی غماتون گره خورده
باشه به هرچی شاديه
درداتون گره خورده باشه
به هرچی سلامتيه
ودلاتون گره خورده باشه
به هرچی عشقه
🎉 سیزده بدرمبارک🎉