عمم ازم پرسید چرا ازدواج نمیکنی؟ گفتم یه هفته پیش شوهرتو توی پارک دیدم، گفت خب؟ گفتم داشت گریه میکردو میگفت تو دیگه غلطی که من کردمو نکن

همونجا دعواشون شد emoji