دلتنگی،
مرا به شب می کِشاند..!
و شب،
مرا به ...‎‌‌‌‎‌‌