از ترس اینکه بابام صبح با ویدیوکال فامیل نیاد بالاسرم در اتاقم رو قفل میکنم
با لباس مجلسی میخوابم 😂