‌مینشينم لبِ حوض
گردشِ ماهی ها
روشنی،
من،
گُل،
آب،
چه دَرونم تَنهاست...
‌‌