یه تست برای اینکه بفهمید ناقل هستید یا نه
روی زمین دراز بکشید
سعی کنید به سمت چپ یا راست قل بخورید

اگر قل نخوردید
شما ناقلید emoji)))))))))