یک سینه حرف هست ولی نقطه چین بس است
خاتون دل و دماغ ندارم همین‌بس است