چه آرامشی در من است
وقتی با منی...
و چه آشوبیده ام
بی تو...

دور نشو
مرا از من نگیر !
من حوالی تو بودن را دوست دارم...