امسال تو را..
طور دیگری
دوستت خواهم داشت..
به سلیقه ی تو لباس خواهم پوشید..
به سلیقه ی تو قدم خواهم برداشت..
آهنگ مورد علاقه ی تو را گوش خواهم داد..
به سلیقه ی تو زندگی خواهم کرد..
اصلا..
به سلیقه ی تو..
دوستت خواهم داشت..
آخ
کجاست این سال جدید
تا دوست داشتنم را
تحویلت دهد..

سال از نو...
دوست داشتنت ازنو...