"تو" را دوست دارم ممنوعه ام !!
و این عشق را تا آخر عمر برای هیچ کس نمی توانم ،تعریف کنم !!
چه درد بزرگیست ،این همه ذوق را با بغض خاموش کردن‌!
‌ ‎‌