حسود میشوم
وقتي ،....
ڪسي از تو
سهمي میبرد
‌ ‎‌‌
حتي به جسارت
یڪ نگاه