گاهی بیا
به آرامگهِ واژه های من
اینجا دلی
برای دوست داشتنت
پر کشیده است...

‎‌‌‎