تورا
در خلال اندوهم،
« دوست می دارم »
ای رخساره ی دست نیافتنی ...