چقدر سکوتت آشناست …

ما در کدام تنهایی، با هم بوده ایم؟