يادتان باشد
وقتى خورشيد ميدرخشد
هر كس ميتواند
دوستتان داشته باشد!
در طوفان است كه
متوجه ميشويد
چه كسى به
شما علاقه دارد