تقویم بی حضورِ تو یعنی دروغ محض
سال هزار و چند که فرقی نمی کند